Digitální průvodce Archivu AV ČR poskytuje přehled o všech zde uložených archivních fondech, sbírkách a pomůckách. Nabízí hledání podle názvů fondů a sbírek, podle jejich původců, na základě tematických skupin a v evidenci pomůcek. Dále umožňuje fulltextové hledání. Obsažené údaje se liší podle stavu zpracování jednotlivých fondů a sbírek, resp. pomůcek. Komfortní hledání v pomůckách je možné, mají-li elektronickou podobu. Starší, papírové pomůcky jsou k dispozici v badatelně archivu a postupně se uskutečňuje jejich konverze. Specifický charakter má dnes již uzavřená databáze Korespondence, která údaje přejala z papírových pomůcek k osobním fondům. Některé její položky se proto dublují s inventárními záznamy v elektronických pomůckách. Po dokončení konverze bude databáze odstraněna.

Všechny archiválie (např. listiny, spisy, úřední knihy, mapy, fotografie) tvoří fondy či sbírky (základní jednotky archivní evidence). K orientaci ve zpracovaných, veřejnosti přístupných fondech a sbírkách slouží archivní pomůcky. Jejich základním typem jsou inventáře, obsahující seznam tzv. inventárních jednotek, úvod se studií o historii fondu a jeho původci atd. Inventární jednotky mohou představovat jednotlivé archiválie, ale většinou jsou věnovány jejich skupině. Proto je zapotřebí, se znalostí činnosti původce (úvod k inventáři) a na základě obsahu a časového rozmezí, odhadnout jednotky, které mohou hledaný údaj poskytnout. Dalšími typy pomůcek jsou katalogy, popisující každou jednotlivou archiválii, a dílčí inventáře, vyhotovené pouze pro část fondu nebo sbírky. Dočasnou pomůckou je tzv. prozatímní inventární seznam.

Údaje o fondech, sbírkách a pomůckách Archivu AV ČR jsou přebírány z ústřední evidence pomůcek a Národního archivního dědictví, kterou zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR a do níž archiv přispívá svými daty. Elektronické pomůcky jsou vytvářeny pomocí programu Inventáře firmy Bach systems, s. r. o. Digitální průvodce Archivu AV ČR je aplikací produktu Archivní VadeMeCum téže firmy. Systém je nadále rozšiřován a data průběžně aktualizována. Digitální průvodce Archivu AV ČR byl zveřejněn po delší interní přípravě v roce 2008, kdy informoval o více než 600 fondech a sbírkách a zpřístupňoval více než 90 elektronických pomůcek. Výhledově bude zavedena elektronická objednávka z elektronických pomůcek a doplňovány budou digitální kopie archiválií pro studium online jako náhrada bádání v originálech, jež je podmíněno osobní návštěvou badatelny. Upozornění na opravy dat jsou s povděkem přijímána správcem systému.

Data Digitálního průvodce jsou chráněna platnou právní úpravou autorského zákona a lze je volně užít v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Publikování textů a obrazů je nepřípustné bez uvedení řádné citace. Užití digitálních obrazů pro jinou než osobní potřebu (např. pro publikační, výstavní, komerční a jiné účely) lze pouze po předchozím uzavření dohody o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního práva. Objednávky na základě přesné citace pomůcky (fond či sbírka, inventární číslo, uložení) a s uvedeným termínem návštěvy vyřizuje badatelna. Náročné rešerše k jednotlivým fondům a sbírkám vyřizují příslušní kurátoři.

© Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - majetková práva ke všem textům a digitálním obrazům

© Bach systems, s.r.o. - Archivní VadeMeCum

Logo Bach systems s.r.o.