Citaci je nutné uvádět podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle doporučených norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Příklad citace úvodu archivní pomůcky:
Bisinger, Zdeněk: Inventář Ústav teorie a dějin umění ČSAV (1952 - 1969), Praha 1981, s. IV.

Příklady citace archiválie:
Při citování záznamu archivního materiálu je nutné uvést přesně název archivu, fondu či sbírky, popř. fondové oddělení a manipulační období, inventární číslo (pokud chybí, tak signaturu), číslo evidenční jednotky (kartonu, knihy apod.), název archiválie.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR (MÚA AV ČR), Archiv (AAV), fond Jaroslav Bidlo, karton 11, inv. č. 913, Vznik slovanských národů.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR (MÚA AV ČR), Archiv (AAV), fond Ústav teorie a dějin umění ČSAV, karton 1, sign. 023, inv. č. 8, Zápisy ze zasedání ústavní rady 1957-1961.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR (MÚA AV ČR), Masarykův ústav [archivní soubor Ústavu T. G. Masaryka ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR] (AÚTGM), fond Edvard Beneš, oddíl I, karton 70, inv. č. 335, sign. R 137/13 (R 138), Sanace Podkarpatoruské banky.